Obchodní podmínky

 

společnosti

myTimi s.r.o.

se sídlem Praha 7Holešovice, Dukelských Hrdinů 564/34, PSČ 170 00

058 99 320

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka č. 272499

 

 

1.       Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti myTimi s.r.o. se sídlem Praha 7 – Holešovice, Dukelských Hrdinů 564/34, PSČ 170 00, IČ 058 99 320, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 272499 (dále jen „myTimi s.r.o.“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o užívání systému (dále jen „Smlouvy“) mezi myTimi s.r.o. a jinou fyzickou osobou (dále jen „Uživatel“) prostřednictvím formuláře dostupného na www.mytimi.sinch.cz, který vyplňuje Uživatel při uzavírání Smlouvy (dále jen „Registrační formulář“), jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky. myTimi s.r.o. je právnickou osobou, která provozuje samostatný systém využívající pro svůj provoz, provádění operací a komunikaci s Uživateli, aplikaci dostupnou na webovém rozhraní www.mytimi.sinch.cz. Aplikace Uživatelům umožňuje registrovat se na konkrétní pracovní činnosti, přijímat platby od zaměstnavatele myTimi s.r.o. a tyto dále na základě pokynu Uživatele přeposílat na jeho bankovní účet (dále jen „Systém“).

 

1.2.    Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Znění Obchodních podmínek může myTimi s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změna Obchodních podmínek bude Uživateli bez zbytečného odkladu oznámena, a to vždy při prvním přihlášení do Systému po úpravě Obchodních podmínek. Provedením registrace do Systému, jakož i následným přihlašováním a používáním tohoto Systému vyslovuje Uživatel souhlas s Obchodními podmínkami v jejich aktuálním znění. Odmítne-li Uživatel udělit souhlas s Obchodními podmínkami, nebude mu umožněna registrace resp. přihlášení do Systému. Uživatel může vyslovit písemnou formou svůj nesouhlas s novou verzí Obchodních podmínek do 14 dnů od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. V takovém případě může Uživatel ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní od doručení výpovědi myTimi s.r.o.

 

1.3.    Uživatelem může být jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky.

 

2.      Uzavření smlouvy

2.1.    Uživateli je zřízen účet v Systému (dále jen „Uživatelský účet“) uzavřením Smlouvy. Smlouva je uzavřena elektronicky odsouhlasením Obchodních podmínek a odesláním vyplněného Registračního formuláře se všemi povinnými poli ze strany Uživatele. Uživatel je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně i adresu přechodného pobytu, zemi a region, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a heslo. Před odsouhlasením Obchodních podmínek je Uživatel povinen se seznámit s jejich zněním. Souhlas se zněním Obchodních podmínek je Uživatel povinen potvrdit zaškrtnutím příslušného políčka.

 

2.2.    Uživatel se přihlašuje do Systému prostřednictvím svého Uživatelského účtu kombinací přihlašovacího jména, které představuje jím uvedený e-mail, a hesla, které uvede při registraci v Registračním formuláři.

 

2.3.    V Registračním formuláři je Uživatel povinen správně a pravdivě uvést všechny požadované údaje o své osobě. Údaje uvedené v Registračním formuláři je Uživatel povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Jména a příjmení uvedené při registraci nelze později změnit. Údaje uvedené Uživatelem v Registračním formuláři považuje myTimi s.r.o. za správné.

 

2.4.    myTimi s.r.o. je oprávněn vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných v Registračním formuláři k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je myTimi s.r.o. oprávněn Uživatelský účet zablokovat. 
 

3.      Práce se systémem

3.1.    Uživatel je oprávněn přeposlat si na základě pokynu k převodu peněžní prostředky, které má uložené v Systému, na svůj bankovní účet vedený u tuzemské banky nebo spořitelního a úvěrního družstva. Uživatel je dále oprávněn zažádat si prostřednictvím Systému o výplatu peněžních prostředků, které má uložené v Systému, v hotovosti. Výplaty peněžních prostředků v hotovosti probíhají ve výplatních dnech v kanceláři myTimi s.r.o. Uživatel si může přeposlat na účet nebo nechat vyplatit v hotovosti buď část peněžních prostředků, které má uložené v Systému, nebo všechny.

 

3.2.    Uživatel je povinen dodržovat všechny zásady k zajištění bezpečnosti svého Uživatelského účtu, zejména je povinen chránit heslo a nesdělovat ho třetím osobám. Po skončení práce v Systému je Uživatel povinen se ze Systému odhlásit.

 

3.3.    Uživatel není oprávněn umožnit užívání svého Uživatelského účtu třetím osobám. Uživatel odpovídá za všechny činnosti provedené pomocí svého Uživatelského účtu. Pokud se Uživatel dozví, že došlo ke zneužití Uživatelského účtu třetí osobou, je povinen o tom okamžitě písemně (případně e-mailem) informovat myTimi s.r.o.

 

3.4.    Při přijetí oznámení specifikovaného v čl. 3.3.3 myTimi s.r.o. zablokuje přístup do Systému pro daný Uživatelský účet. Přístup bude takovému Uživateli obnoven pouze na základě jeho žádosti zaslané myTimi s.r.o

 

3.5.    Uživatel bere na vědomí, že Systém nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Sinch, s.r.o., popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které Systém pro svůj provoz využívá.

 

3.6.    Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že určité nadstandardní funkce Systému mohou být zpoplatněny. Ceník zpoplatněných funkcí je Uživateli přístupný po přihlášení do Systému.

 

4.      Zrušení účtu Uživatele

4.1.    Uživatel může zrušit svůj Uživatelský účet, pokud je zůstatek peněžních prostředků na jeho účtu v Systému nulový. Zrušením Uživatelského účtu zaniká závazek ze Smlouvy.

 

4.2.    Pokud Uživatel poruší některou z povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto Obchodních podmínek, nebo zákona v souvislosti s užitím Systému, je myTimi s.r.o. oprávněn zablokovat jeho Uživatelský účet s okamžitou platností.

 

5.      Doručování oznámení

5.1.    myTimi s.r.o. poskytuje Uživateli veškerá oznámení jejich zobrazením v Uživatelském účtu, elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou Uživatelem nebo jejich zasláním na doručovací adresu uvedenou Uživatelem v Registračním formuláři.  myTimi s.r.o. je oprávněn zvolit, kterou z uvedených forem Uživateli oznámení doručí. Oznámení bude považované za doručené zobrazením v Uživatelském účtu, příp. uplynutím 48 hodin od jeho odeslání na emailovou adresu Uživatele, pokud myTimi s.r.o. neobdrží oznámení, že email nebyl doručen. Pokud je oznámení zasláno na doručovací adresu jako poštovní zásilka, považuje se za doručené 3. pracovní den po odeslání v rámci České republiky, nebo 15. pracovní den při odeslání do ciziny.

 

6.      Informace o Uživatelích

6.1.    Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

6.2.    myTimi s.r.o. si vytváří interní databázi kontaktních údajů o Uživatelích. Tato interní databáze je používána při provozu Systému a k zajištění styku s Uživatelem, pod který spadá i informování Uživatele o službách myTimi s.r.o.

 

6.3.    Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně i adresu přechodného pobytu (byla-li sdělena), země a region, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, a s jejich uchováváním v interní databázi myTimi s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích ze Smlouvy. Požádá-li Uživatel o vymazání jeho kontaktních údajů z interní databáze v rámci Systému, pak mu bude vyhověno bez zbytečného odkladu. Uživatel bere na vědomí, že vymazání jeho kontaktních údajů z interní databáze v rámci Systému nemá vliv na uchování jeho údajů v rámci jeho dalších smluvních vztahů se myTimi s.r.o., a to zejména pokud jde o pracovněprávní vztahy, nebo o plnění zákonných povinností myTimi s.r.o.

 

6.4.    Zpracováním údajů o Uživatelích může myTimi s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

6.5.    myTimi s.r.o. je oprávněn poskytnout svým partnerům a klientům, výhradně za účelem zprostředkování práce, údaje o Uživateli, včetně jeho e-mailové adresy, jména a příjmení, místa trvalého či přechodného pobytu a telefonního čísla.

 

6.6.    Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.

 

6.7.    Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami a plněními poskytovanými myTimi s.r.o. na elektronickou adresu Uživatele a na jeho telefonní číslo a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu Uživatele.

 

7.      Závěrečná ustanovení

7.1.    Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

7.2.    Platná a účinná verze Obchodních podmínek je publikována na webovém rozhraní na adrese www.mytimi.sinch.cz a v Uživatelském účtu.

2020 © Sinch