Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.    Uděluji tímto souhlas společnosti myTimi s.r.o, IČ: 058 99 320, se sídlem Dukelských Hrdinů 564/34, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 272 499 (dále jen „mytimi“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala všechny mé osobní údaje, které sám vyplním v aplikaci Sinch poté, co se do této aplikace úspěšně zaregistruji (v rámci samotného procesu registraci mi byly sděleny informace o zpracování osobních údajů, u kterých není vyžadován můj souhlas). 

2.    Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zaměstnanců či potencionálních zaměstnanců myTimi, která společnosti myTimi umožňuje nabízet mi (mimo jiné i prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon, nebo prostřednictvím e-mailu) konkrétní pracovní příležitosti a mě umožňuje se přihlašovat na konkrétní práce, sledovat historii mých odpracovaných akcí, včetně pracovního hodnocení, kterým mohu dosáhnout na vyšší hodinový výdělek.

3.    S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti myTimi. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti myTimi.

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno společností myTimi, osobní údaje však pro myTimi mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. myTimi nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.    Beru na vědomí, že mám právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po myTimi informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

-          požadovat po myTimi vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u myTimi přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po myTimi výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na myTimi nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

-          vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu

-          nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy

2020 © Sinch